Inšpirácia pre neformálnu sexuálnu výchovu v rodine

Koncom minulého roku sa vďaka úspešnej crowdfundingovej kampani podarilo slovenskej organizácii InTYMYta (donedávna vystupujúcej pod menom Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) a českému Konsentu vydať knihu Ja v tvojom veku…! (v českom vydaní Děti to chtěj vědět taky). Neradno sa však nechať zmiasť slovenským názvom. Ironicky použitý výrok, často moralisticky ukončujúci diskusie s dieťaťom, je v zreteľnom kontraste k obsahu plnému inšpirácie pre dôvernú komunikáciu s dieťaťom o vzťahoch, sexualite a sexe. Kniha si za úlohu kladie „pomôcť tisícom rodičov zvládnuť rozhovory, na ktoré ich nikto nepripravil a v ktorých často cítia hanbu, strach či neistotu.“ V recenzii sa preto pokúsim zhrnúť hlavné body, ktorými môže tento potenciál naplniť.

Viac ako rodičovský manuál

Hlavným posolstvom tiahnucim sa celým textom knihy je to, aké sú otvorené a vekovo adekvátne rozhovory s deťmi o vzťahoch, sexualite, tele, sexe či sexuálnom násilí dôležité. Môžu posilniť celkovú vzájomnú dôveru, učiť robiť informované rozhodnutia v oblasti sexu, pomáhať pri prevencii sexuálneho násilia a posilňovať vlastnú autonómiu a spokojnosť vo vzťahoch. Čitateľstvo dostáva nápady o tom, ako otvárať alebo nadväzovať rozhovory s dieťaťom o týchto – aj medzi dospelými – často tabuizovaných témach a o tom, ako v nich posilňovať schopnosť intímnej komunikácie súhlasu a rešpekt voči vymedzeným hraniciam vo vzťahovom a sexuálnom živote.

V úvodnej kapitole venuje autorstvo pozornosť sexualite ako kľúčovej súčasti života každého človeka. Vysvetľuje nielen jej rôznorodosť, ale aj súvislosť s biologickými, spoločenskými, psychologickými, historickými a náboženskými faktormi a rozdiely medzi nimi. Vychádzajúc zo spoločensko-konštruktivistickej pozície, autorky uznávajú, že aj v intímnej, súkromnej a často naturalizovanej sfére sexuality hrajú veľkú úlohu zaužívané a v spoločnosti získané vzorce správania. Zabrániť reprodukcii týchto naturalizovaných sexuálnych scenárov, mnohokrát prestúpených rodovými stereotypmi či zľahčovaním násilia, môžu práve otvorené rozhovory s deťmi. Tie by mali kriticky reflektovať ponúkané obrazy toho, „ako má správny vzťah, sex a sexualita vyzerať“.

Odporúčania a rady k rozhovorom stoja na základoch empatickej komunikácie, vzájomnom počúvaní či rešpekte a na vnímaní vekovej adekvátnosti psychosociálneho vývoja detí v súvislosti so sexualitou. V rámci posledného bodu ponúka kniha aj príklady vhodného a nevhodného sexuálneho správania detí a dospievajúcich, kde zohľadňuje bezpečnosť a dbá o mocenskú rovnosť zúčastnených. Z príkladov sa čitateľstvo dozvie, v akých prípadoch je sexuálna hra medzi deťmi v poriadku, či a ako sa o týchto aktivitách zhovárať, alebo naopak, kedy treba priamo zasiahnuť a hru ukončiť.

Autorky knihy sa vyvarujú zbytočne dogmatickým formuláciám či návodom na výchovu a namiesto toho volia formát teóriou a faktami podložených modelových situácií, ktoré slúžia na inšpiráciu a posilnenie imaginácie. Veľkým plusom je pritom aj dynamické poňatie obsahu a formy knihy. Autorky vo všetkých kapitolách (o tele, vzťahoch, sexe a sexuálnom násilí) logicky a tematicky prepájajú faktografické informácie o ľudskom tele či antikoncepcii, vedné poznatky, výsledky výskumov, potrebné právne definície, legislatívne či historické okienka, sprehľadňujúce tabuľky a ilustrácie, ale aj citáty s osobnými skúsenosťami. Na jednej dvojstrane som sa tak dočítala o mýte, že chlapci chcú sex častejšie ako dievčatá a ako možno mýtus spochybniť, prešla som modelový rozhovor rodiča s dieťaťom o rozdieloch medzi pornom a realitou a o pár odstavcov ďalej citát muža, ktorý zdieľal skúsenosť o nepochopení jeho menšej chuti na sex s partnerkou. Text však vôbec nepôsobí chaoticky. Komentáre autoriek tieto rozdielne formáty pôsobivo prepojili, pričom citáty zo žitej reality šikovne pomáhajú predstavivosti pri modelových situáciách, ktoré občas pôsobia mierne nerealisticky a strojene.

Queer sprievodkyňa rodičovstvom?

Keď som si o knihe Ja v tvojom veku…! robila prehľad, narazila som pod jej českou verziou na stránke Databázy kníh zatiaľ jediný komentár. Bol relatívne obsiahly a kritický voči rozhodnutiu autoriek venovať veľkú časť knihy LGBTIQ+ deťom, ich vzťahom, sexualite a identite. Vraj by bolo treba túto skutočnosť zdôrazniť už v názve knihy. Rada by som v tejto recenzii venovala priestor na vyjadrenie nesúhlasu s takýmto pohľadom a ocenila prístup autoriek k tematizovaniu queer identít. Kapitola „O vzťahoch a identitách“ okrem iného efektívne a prehľadne vysvetľuje rozdiely medzi rodovou identitou, sexuálnou orientáciou, sexuálnou identitou a sexuálnym správaním. Približuje čitateľstvu skúsenosti queer osôb so svojím coming outom či tranzíciou a vytvára tak základ pre rodičovstvo, ktoré môže byť o niečo empatickejšie, informovanejšie a rodovo citlivejšie pri rozoberaní vzťahov a identít so svojimi deťmi. Zároveň veľmi oceňujem, že autorky tému queerstva nelimitujú iba na  jednu kapitolu o coming oute, ale nad queer identitami pobádajú premýšľať vždy, keď aj nad tými heterosexálnymi a cisrodovými. Nejde o knihu špeciálne zameranú na výchovu queer detí, ale o knihu zohľadňujúcu rôznorodosť skúseností, o knihu, vďaka ktorej možno menej detí zažije nadmerný stres pri zdôverovaní sa o svojich pocitoch a vďaka ktorej bude viac detí toto zdôverenie sa brať ako samozrejmosť.

Dôležitou súčasťou knihy sú rozhovory, do ktorých si autorky prizvali odborníkov a odborníčky zaoberajúce sa sexualitou detí či dospievajúcich v rôzne špecializovaných sférach. V rozhovore s Petrom Eisnerom a Vierou Hincovou sa čitateľstvo dozvie o špecifikách práce so sexualitou a vzťahmi u ľudí s telesným znevýhodnením či ľudí s vývojovou poruchou intelektu. V každej kapitole predstavuje daný rozhovor rozšírenie práce autoriek a obohatenie smerom k väčšej intersekcionalite. Zaujalo ma rozhodnutie prizvať si do rozhovoru aj teológov Ondreja Prostredníka a Miroslava Kocúra, ktorí na problematiku nazerajú i cez prizmu svojej (evanjelickej či katolíckej) viery. Túto časť knihy vnímam veľmi ambivalentne. Pri čítaní o „promiskuitnom” sexuálnom živote ako o hriechu som zostala veľmi ostražitá. Rozumiem však, že pre mnoho veriacich rodičiek a rodičov môže byť v slovenskom kontexte pohľad na prepájanie viery a otvorenej sexuálnej výchovy v rodine nápomocný a inšpirujúci.

„Každá reakcia je normálnou reakciou na nenormálnu skúsenosť.“

Tento citát z knihy symbolicky vyjadruje upokojenie a uistenie, ktoré vo mne po prečítaní Ja v tvojom veku…! zostali. Vo faktami a znalosťami naplnených kapitolách sa čitateľstvo dostane k obsahu, ktorý nestraší, zbytočne nemoralizuje, ale naopak – upokojuje a súcití – či už s rolou dieťaťa alebo s rodičovskou rolou. Autorstvo sa zároveň nezdráha otvárať aj náročné a tabuizované témy, ako sexuálne zneužívanie v rodine, pri ktorých prináša aj informácie o možných postupoch pri riešení takýchto situácií a predovšetkým o ich prevencii a rýchlom podchytení. InTYMYta a Konsent prinášajú osvetu v oblasti sexuálnej výchovy už dlhšiu dobu. Svoju prácu šíria medzi verejnosťou najmä prostredníctvom edukačných workshopov pre žiactvo, učiteľstvo, pracovné kolektívy, lekárstvo či rodičovstvo. Kvalitnú prax a expertízu tentokrát pretavili do knihy prinášajúcej neformálnu sexuálnu výchovu do rodín. Odporúčam nielen preskúmať túto knihu, ale aj sledovať činnosti autorských organizácií a ich snahu o zlepšovanie vzdelávacích politík zavádzaním vekovo primeranej vzťahovej a sexuálnej výchovy na slovenských a českých školách.

Dagmar Krišová, Marcela Poláčková: Ja v tvojom veku…! inTYMYta, 2022.

Autorka je študentka sociológie a genderu na MUNI a členka neziskovej organizácie NESEHNUTÍ

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: