2018 10 Československo

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2019/01/1811_KAPITAL-10_CSR-na-web-profilovka.jpg

#kA2pital

#10 sprevádzajú diela Martina Piačka

Československo

Martin piaček od roku 2008 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení. Najskôr ako asistent na Katedre sochy., objektu a inštalácie a v súčasnosti ako vedúci Ateliéru vvv na Katedre intermédií. Vo svojej tvorbe sa systematicky venuje skúmaniu národnej histórie, narúšajúc závoj objektívnosti, ktorý zahaľuje telo jej inak mytologických naratívov. Poukazuje tak na jej relatívnosť a viacvýznamové spoločenské postavenie. Národná história pre neho nie je len zrkadlom skutočnosti, ale zároveň nástrojom na utváranie kultúry, ktorý konštruovaním spoločnej pamäti upevňuje ideu národa. Piaček apropriuje sochárske diela, busty, pomníky, ako aj muzeálne predmety. Zasadzuje ich do nových kontextov a upozorňuje tak na politickú a ideologickú manipuláciu s historickou pamäťou. V dielach ako Otcovia národa ( 2006), cyklus digitálnych tlačí , ktoré zachytávajú kľúčových predstaviteľov slovenského národno-emancipačného hnutia, narúša rodové stereotypy zobrazovania mužského portrétu a ironizuje ideu postavy muža – génia. Dáva nám tak ťažkú úlohu. Ako rozoznať Štúra, Kráľa a Hodžu podľa genitálií?

Kristína Országhová a Dávid Koronczi

Partneri: