Autorské pravidlá

Texty pre mesačník Kapitál prijímame v nasledovnej podobe

Základné náležitosti textu

 • nadpis (tučným písmom) 
 • perex (tučným písmom, 3 – 5 viet, v prípade recenzie v ňom uveďte meno autorky alebo autora recenzovaného diela aj jeho názov)
 • medzititulky (tučným písmom, slúžia na rozčlenenie textu a zaujatie, zvyšujú čítanosť a dočítanosť; prvý nenasleduje hneď pod perexom, ale až ďalej)
 • Vaše meno pod textom (tučným písmom, v podobe, v akej ho máme zverejniť)
 • krátka info o Vás, ako Vás uvedieme (tučným písmom, spravidla má nevetnú formu a ide o identitu pracovnú/študijnú/aktivistickú či osobnú; zaujímavá môže byť aj špecifická, súvisiaca so spracovanou témou, napr.: Autorka je feministka alebo Autor pracuje v…)
 • Písmo: Arial, veľkosť 12, riadkovanie 1.15

Rozsah

 • menší článok: 5 000 – 6 000 zn. (s medzerami)
 • článok na celú novinovú stranu: 7 000 – 8 000 zn. (s medzerami)
 • dvojstranový článok: 9 000 – 17 000 zn. (s medzerami)
 • recenzný stĺpik („frk“): 1 800 – 2 500 zn. (s medzerami)

Ďalšie pravidlá

Citáty uvádzajte v úvodzovkách, bez kurzívy.

Kurzívu používajte podľa možnosti len na názvy diel.

Slová, na ktoré chcete klásť dôraz, sa snažte zvýrazniť štylisticky, nepoužívame na to podčiarknutie alebo tučné písmo ani úvodzovky.

V rámci voľnejšieho publicistického štýlu uprednostňujeme hladké neprerušované čítanie, preto podľa možnosti neprerušujte vety:

 • zátvorkami s číslami strán, z ktorých pochádzajú uvedené citáty
 • zátvorkami s rokmi vydania diel a názvami vydavateľstiev (ak je to relevantné, môžete tieto informácie začleniť priamo do vety)
 • svoje texty neobohacujte o indexové odkazy ani zoznam použitej literatúry (niekoľko odkazov v podobe prelinkovania priamo z textu môžete vložiť tak, aby tlačená verzia bez nich nevyžadovala odlišný štylistický variant)

Pod recenziou uveďte základné údaje o recenzovanom diele, napr.:

 • Meno Priezvisko: Názov knihy. Preložil/a Meno Priezvisko. Vydavateľstvo, rok vydania.
 • Názov filmu, réžia: Meno Priezvisko, Krajina, rok premiéry.
 • Meno Priezvisko: Názov hudobného albumu. Label, rok vydania.
 • Názov seriálu, vytvorili: Meno Priezvisko. N-dielny TV seriál, Krajina, rok premiéry.

Rodovo citlivý jazyk

Pokúste sa používať rodovo neutrálny, resp. rodovo vyvážený jazyk. Hoci to osobne nemusíte mať ešte celkom vžité, ubezpečujeme Vás, že je to vecou zvyku. V prípade, že Vám to nejde, pomôžeme Vám dodatočne redakčnými návrhmi, ktoré budete môcť schváliť. Skúsime nájsť riešenia, s ktorými sa budete vedieť stotožniť a zároveň budú v súlade s naším prihlásením sa ku kódexu feministických umeleckých inštitúcií, s ktorým sa spája aj vôľa aktívne nereprodukovať patriarchálny jazyk.

Príklad

Namiesto generického výrazu divák možno použiť výrazy ako divák či diváčka; diváctvo; publikum.

Vysvetlenie

Naša redakcia má ako feministická organizácia záujem na prekonávaní kalcifikovaného, dosiaľ zaužívaného jazyka alebo aj slovníkovo platných noriem, ktoré reprodukujú rozličné formy systémovej mocenskej nerovnováhy. V praxi to znamená aj to, že sa vyhýbame publikovanou textov genericky používajúcich mužský rod. Tzv. generické maskulínum má veľmi konkrétny historický základ v časoch, keď sa ním hovorilo doslovne len o mužoch; následkom tejto kontinuity je to, že aj dnes, keď niekto použije mužský rod ako generický tvar zahŕňajúci aj ženy, naša percepcia pričasto funguje tak, že si primárne predstavíme anonymného reprezentanta-muža. Má to rôzne, ďalekosiahle škodlivé dôsledky vo všetkých oblastiach života. Jazyk sa vyvíja a dlhodobou aj vedomou prácou s ním je možné tieto dôsledky zmierňovať. Preto chce Kapitál cieľavedome pôsobiť v smere štandardizovania rodovo (ale aj inak) inkluzívneho resp. neutrálneho jazyka.

Prístupné vysvetlenie jazykovedkyne si môžete vypočuť aj v tejto epizóde podcastu Ľudskosť https://open.spotify.com/episode/0URPWxTSjTBOyT98MLKAxd

Autorská odmena

Štandardná sadzba pre autorskú odmenu je 10,- €/NS (1 800 znakov s medzerami).

Pre texty, ktoré vzniknú ako súčasť špecifických projektov, môže byť nastavená inak.

Texty, ktoré už boli zverejnené na inej platforme (online alebo offline), nehonorujeme. V prípade ich publikovania v Kapitáli je potrebné získať a uviesť súhlas pôvodného vydavateľa.

Ďakujeme Vám, že dbáte o to, aby Vaše texty spĺňali uvedené pravidlá. Pomáhate nám tak obojstranne spríjemniť, uľahčiť a skrátiť proces redakčnej úpravy pred publikovaním.

Svoje texty nám posielajte e-mailom na adresu člena alebo členky redakcie, s ktorými ste už komunikovali, alebo šéfredaktorovi na adresu tomas.hucko@kapital-noviny.sk

Partneri: