2023 06 Sociálna demokracia

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2023/10/soc_demokracia_insta_cover.jpg

#6/23 sprevádzajú diela zo zbierok SNM – Historického múzea a Všeodborového archívu ČMKOS,

ktoré odkazujú na formovanie sociálnej demokracie, robotníckych a odborových hnutí v Československu v predvojnovom a medzivojnovom období a dokumentujú ich komunikačné a vizuálne stratégie.

Za pomoc a poskytnutie materiálov ďakujeme Zuzane Luprichovej a Petrovi Bártovi (SNM – Historické múzeum), Martine Nemethovej (KOZ SR), a Václavovi Procházkovi (ČMKOS).

Zoznam ilustrácií:

Odznak, Československá sociálna demokracia, SNM – Historické múzeum. Foto: Vojtech Hami.
Odznak, Sociálna demokracia, 1878  – 1938, SNM – Historické múzeum. Foto: Vojtech Hami.
Odznak, Československá robotnícka olympiáda Praha 1927, SNM – Historické múzeum. Foto: Vojtech Hami.
Obrázkový kalendár nášho ľudu, 1925, SNM – Historické múzeum.
Robotnícke noviny, Bratislava, september 1931, zvláštne vydanie, SNM – Historické múzeum.
Dělnická ročenka na rok 1938, SNM – Historické múzeum.
Odznak, Za demokraciu a socializmus, SNM – Historické múzeum. Foto: Vojtech Hami.
Fotografia, stavba 1. robotníckeho domu v Handlovej v roku 1922, SNM – Historické múzeum.
Vývoj členskej základne zväzu kovopracovníkov. Všeodborový archív ČMKOS (prevzaté z publikácie Jiří Pokorný: Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích, ČMKOS, Praha, 2015).
Letáky Jednotného zväzu súkromných zamestnancov. Všeodborový archív ČMKOS (prevzaté z publikácie Jiří Pokorný: Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích, ČMKOS, Praha, 2015).
Odborová a politická organisace.  Všeodborový archív ČMKOS (prevzaté z publikácie Jiří Pokorný: Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích, ČMKOS, Praha, 2015).
Propagačné materiály Českoslovanskej obchodníckej besedy. Všeodborový archív ČMKOS (prevzaté z publikácie Jiří Pokorný: Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích, ČMKOS, Praha, 2015).
Odznak Odborového sdružení československého. Všeodborový archív ČMKOS (prevzaté z publikácie Jiří Pokorný: Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích, ČMKOS, Praha, 2015).

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2023/06/Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg

Toto číslo bolo podporené nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.

Partneri: