https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2024/02/2_carousel.jpg

Chceme hovoriť a písať o dôležitých témach zaujímavo, invenčne, angažovane, kriticky a hlavne kultúrne. Aby sme sa našim aktivitám mohli venovať na 100%, potrebujeme Vašu podporu. 2% z dane podporíte vydávanie mesačníka, knižných titulov, tvorbu podujatí a podcastov.

Cieľom Kapitálu je rozširovať obzory, prinášať podnety, pestovať triedne a rodové vedomie, destigmatizovať ľavicové myslenie.

Naše údaje:

IČO: 51802244
DIČ: 2120872897
Obchodné meno: KPTL
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Štefánikova 4475/16, 811 04  Bratislava – mestská časť Staré Mesto
registračné číslo: VVS/1-900/90-539 85
Názov banky: Fio Banka
IBAN: SK04 8330 0000 0025 0147 8992

Oficiálny zoznam poberateľov 2%

Poukázanie 2% z dane za zúčtovacie obdobie 2023:

Zamestnanec

1) krok
Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok
Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok
Ak ste členom dobrovoľníckeho centra, prípadne pracujete ako dobrovoľníci v inej organizácií, vypýtajte si potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti, aby ste mohli poukázať až 3% z vašich daní.

4) krok
Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní dane FO – tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane FO – tlačivo
Vyhlásenie o poukázaní dane FO a Potvrdenie o zaplatení dane – online

Fyzická osoba

Fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie: Do daňového priznania vpíšte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2024. V prípade, že si predlžujete termín podania daňového priznania, aby sme mohli prijať 2% z vašich daní, musíte ho podať do 30. apríla 2024.

Tlačivá:

Daňové priznanie typu A – online
Daňové priznanie typu B – online

Právnická osoba

Tlačivo:

Daňové priznanie právnických osôb

Partneri: