Záchranné koleso kultúry?

Mário Drgoňa2. mája 20201769

 

Je to viac než mesiac a pol, čo mnohí z nás podstupujú dobrovoľnú domácu karanténu. Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa zakazuje „organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy“ vstúpilo do platnosti 10. marca a ako nečakaný ostrý rez v kultúre neovplyvnilo len naše zdanlivo samozrejmé voľnočasové aktivity. Nariadenie v prvom rade obmedzilo príjem a teda život bezpočtu pracovníkov a pracovníčok a subjektov kultúrnej sféry.

Čo na to Slovensko?

 

Mnohí umelci, umelkyne a iniciatívy sa v krátkom čase zmobilizovali a začali požadovať opatrenia na zmiernenie dopadu epidemiologickej krízy na osoby pracujúce v kultúre, no vyslúžili si značnú kritiku laickej verejnosti. Zdá sa, že väčšina slovenského obyvateľstva sa  domnieva, že kultúrni pracovníci sú len osoby obskúrnych televíznych relácií a plesových parketov. Realita je však iná. Zatiaľ čo množstvo ľudí môže vďaka svojej profesii pracovať z domu, a tí pracujúci v službách stále chodia do práce, kvantum technických pracovníkov, dramaturgov, profesionálnych hudobníkov či hercov na voľnej nohe a ďalších (nielen) kultúrnych profesií, ostalo zo dňa na deň bez príjmu.

Aké sú teda dostupné riešenia či snaha o pomoc zo strany súčasnej vlády? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spresnilo definíciu samostatne zárobkovo činných osôb, vďaka čomu by mali mať na pomoc nárok aj osoby, ktoré vykonávajú slobodné povolanie, no nie sú v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu. Príspevok sa podľa výšky percentuálneho poklesu tržieb pohybuje od 180 do 540 eur a bude poskytovaný do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom prestane platiť rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR. Požiadať oň môžu samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorých tržby poklesli aspoň o dvadsať percent, alebo ľudia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky. Všetky informácie sú dostupné na www.pomahameludom.sk.

Nás však najviac zaujímalo, ako na krízu v čase koronavírusu zareagovali inštitúcie, ktoré reprezentujú rôzne odvetvia umenia na Slovensku. Pripravili sme pre vás prehľad ich opatrení, praktické informácie o uzávierkach a nových možnostiach podpory.

 

Umelecké a podporné fondy

 

Hudobný fond nedávno vyhlásil mimoriadnu výzvu pre žiadateľov o štipendium na tvorivú aktivitu s uzávierkou 15. mája. Okrem toho bolo možné do 21. apríla elektronicky požiadať o grant a do 5. mája je možné žiadať o štandardné štipendiá. Okrem toho sa HF snaží vyjsť v ústrety organizátorom podujatí, ktoré v minulosti podporil – po schválení žiadosti a dodržaní istých podmienok je možné projekty prezentovať online, a prijímatelia podpory môžu zmeniť termín projektu o maximálne jeden rok.

Litfond vyhlásil, že štipendiá schválené za apríl vyplatí autorom v najskoršom možnom termíne.

Audiovizuálny fond donedávna čakal na pridelenie finančných prostriedkov z ministerstva kultúry. Pomoc ponúka akceptovaním „nevyhnutných a uhradených výdavkov na podporené filmové festivaly či prehliadky, ktorých sa priamo dotkol zákaz verejných podujatí tesne pred plánovaným termínom ich uskutočnenia.“ Fond tiež súhlasí s presunutím zrušených podujatí na iný termín a ponúka možnosť zvýšiť poskytnutú dotáciu na podujatie. Úhrady príspevkov pre prevádzkovateľov kín s dočasnou platobnou neschopnosťou fond odloží na neskôr a ponúka krátkodobú bezúročnú pôžičku na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov – napríklad malým kinám.

Fond výtvarných umení neponúkol žiadnu špeciálnu schému podpory a na jeho webovom sídle pre zmenu nie je dostupná žiadna informácia o opatreniach v súvislosti s krízovým stavom.

Na rozdiel od toho Fond na podporu umenia pravidelne a poctivo aktualizuje a spresňuje usmernenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V rámci opatrení požiadal o čo najrýchlejšie vrátenie pridelených finančných prostriedkov od žiadateľov, ktorí vopred vedia, že svoje projekty nebudú môcť zrealizovať. Urobil tak z dôvodu, že v apríli otvoril dve výzvy. Mimoriadna výzva je zameraná na podporu v oblasti medziodborových aktivít – výskumu a odbornej reflexie, odbornej publikačnej a odbornej prekladateľskej činnosti, odborných vzdelávacích aktivít, no tiež kultúrno-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých. Uzávierka predkladania žiadostí bola stanovená na 11. mája a na tento podprogram alokovali sumu vo výške 500 000 eur.

Druhou výzvou (výzva č. 10) chce FPU podporiť tvorbu a realizáciu diel v oblasti dizajnu, medzinárodné mobility a prezentácie vizuálneho umenia, vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, tvorbu multimediálnych diel a akvizíciu knižníc, teda doplnenie knižničných fondov. Na tieto podprogramy je pripravená suma 1 900 000 eur, z čoho takmer tri štvrtiny tvoria „záchranný balík“, ktorý môže pomôcť najmä vydavateľom a knižniciam. Uzávierka je v tomto prípade 4. mája 2020. Nezanedbateľnou výhodou je v tomto prípade to, že fond od žiadateľov nepožaduje žiadne spolufinancovanie projektu.

Okrem toho však FPU predĺžil oprávnené obdobie realizácie projektov končiacich v priebehu roka 2020 do jeho konca. Zmeny v tomto prípade musia byť vykonané dodatkom a sú schvaľované riaditeľom fondu, nie je nutné ich predkladať rade. Umožnené je tiež presúvanie jednorazových podujatí – festivalov, prehliadok a pod. na rok 2021. To však len v prípade, že ich realizácia bola plánovaná v posledných troch mesiacoch tohto roka. Pri dlhodobých aktivitách kultúrnych a rezidenčných centier a nezávislých profesionálnych zoskupení je možné nahradiť aktivity, ktoré kvôli pandémii nemohli byť zrealizované, inými výstupmi. Konkrétne budovaním kapacít a infraštruktúry organizácií, prácou s publikom a prezentačnými, marketingovými a propagačnými aktivitami. Prijímateľom podpory, ktorým vznikli oprávnené výdavky a nemohli zrealizovať podujatia, zaniká nutnosť spolufinancovania projektu. Dôležitým a nápomocným krokom fondu je i povolenie realizácie niektorých podujatí a aktivít online. Tie sú bližšie špecifikované na ich webovej stránke.

Organizácie kolektívnej správy autorských práv

 

Slovenský ochranný zväz autorský na svojom webe v súvislosti s pandémiou uvádza, že prevádzkam, „ktoré boli z dôvodu nariadenia vlády alebo ústredného krízového štábu zatvorené pre verejnosť“ dané obdobie zohľadnia znížením autorskej odmeny. Zároveň môžu jednotlivé prevádzky, ktoré platia príspevok do Sozy za používanie hudby, požiadať o deväťdesiatdňový odklad splatnosti faktúry.

Člen SOZA, teda autor, môže do 30. júna 2020 požiadať „o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár do výšky 50 percent minuloročnej odmeny, ak jeho honorár za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahol v poslednom vykonanom hlavnom (letnom) vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur.“ Zároveň SOZA na pomoc autorom vyčlenila 40 000 eur. O podporu zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA môžu požiadať členovia, ktorí momentálne nemajú iné príjmy a kvôli súčasnej situácii prišli o honoráre za živé koncertovanie. V tomto prípade ide o jednorazovú podporu vo výške 290 eur, ktorá je dostupná do vyčerpania prostriedkov.

Okrem toho Soza pripravila aj opatrenie pre DJ-ov, súvisiace s licenciou, ktoré v praxi spočíva v tom, že: „Ak má DJ so Sozou uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach použitia hudobných diel vyhotovením tzv. pracovných rozmnoženín hudobných diel a jej platnosť zahŕňa obdobie od marca 2020 a následné ďalšie mesiace, bude trvanie platnosti licencie automaticky predĺžené o počet mesiacov, počas ktorých bude trvať platnosť horeuvedeného opatrenia. Presný počet mesiacov, ktoré bude toto predĺženie zahŕňať, sa stanoví po skončení platnosti tohto opatrenia a otvorení prevádzok, v ktorých sa organizujú diskotéky.”

SLOVGRAM, teda nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, na pomoc svojim členom vyhradila prostriedky vo výške 27 000 eur. Požiadať sa dalo o jednorazovú podporu 250 eur, a to v prípade, že výkonný umelec nemá žiadny príjem. V tomto momente sú však už všetky prostriedky vyčerpané.

LITA, autorská spoločnosť zasa pripravila iniciatívu pod názvom kolegiaLITA, v rámci ktorej sa rozhodli rozdistribuovať 50 000 eur medzi autorky a autorov vo forme jednorazových príspevkov vo výške maximálne 500 eur. O podporu mohli požiadať fyzické osoby – autorky a autori s podpísanou zmluvu o zastupovaní LITA, no najneskôr z 31. marca 2020. V tomto prípade bola uzávierka prijímania žiadostí 30. apríla 2020.

SAPA, teda Slovenská asociácia producentov v audiovízii, zverejnila otvorený list ministerke kultúry, v ktorej ďakuje za operatívne podpísanie zmluvy s Audiovizuálnym fondom. Asociácia zároveň zverejnila stanovisko, v ktorom apeluje na pomenovanie konkrétnych dopadov, strát a škôd na audiovizuálnu tvorbu, kultúru a priemysel, a taktiež na vytvorenie vízie na pomoc postihnutým v tejto oblasti.

Ochranné združenie interpretov Slovenska v apríli, na inak disfunkčnom webe, informovalo, že činnosť zduženia bude do odvolania fungovať v obmedzenom režime, spolu s priloženými kontaktmi na zodpovedné osoby. Priložili tiež informáciu, že na sprevádzkovaní webu sa pracuje.

Mário Drgoňa

Titulná ilustrácia: Ateliér bez vedoucího

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: