Power Makes us Sick

admin8. apríla 20181237

Protinárodný, feministický kolektív Power Makes us Sick (PMS) vedie tvorivý výskum autonómnych postupov zdravotnej starostlivosti a sieťovania. PMS sa snaží identifikovať a zameriavať sa na spôsoby, akými mocenská nerovnosť a zneužívanie moci ohrozujú psychické, fyzické i sociálne zdravie. PMS sa tiež snaží zo vzdoru spraviť metódu, ktorá je najúspešnejšia, ak sa manifestuje ako vzájomná podpora. Centralizáciu významu autonómnej zdravotnej starostlivosti považujeme za jednu z najbezprostrednejších intervencií do nekropolitiky štátu a celosvetovej suverenity kapitálu. Uvedomujeme si, že mobilita, či už nútená alebo nie, je stále väčšou súčasťou života v antropocéne. PMS chce vytvárať bezplatné nástroje solidárnosti, vzdoru a sabotáže, ktoré reagujú na tieto podmienky, a vznikajú z vážnych obáv o dobro planéty.

Čo je model zodpovednosti?

Čo je zodpovednosť?

Vzťahy majú pohyblivú povahu, rovnako ako anamnéza každého človeka. V kontexte sociálnych väzieb, zdravia a blahobytu nám zodpovednosť pripomína potenciál v rámci našej sociálnej zakorenenosti. Opisujeme to ako schopnosť nechať sa vyzvať, zodpovedať sa za, alebo ako vzájomnú zodpovednosť medzi priateľmi a kolegami.

O aký model ide?

Model zodpovednosti môže byť používaný na rôznych miestach, nie je viazaný na lokáciu či inštitucionálnu podporu. Model na ohodnotenie zdravia – psychického, fyzického či sociálneho – je nástrojom, ktorý môže použiť ktokoľvek a kdekoľvek. Vznikol na základe integrovaného modelu zdravotníctva, ktorý implementovala klinika Bio.me v Solúne, dotazníku o duševnom zdraví vypracovanom v rámci projektu Icarus v New Yorku a ďalších formálnych a neformálnych momentoch vzájomnej starostlivosti, opatrovníctva a zložitých situácií, ktorých sme boli svedkami. Náš model je štruktúrovaný ako systém určovania priorít, ktorý účastníkom pomáha rozvíjať širší obraz o zdraví, najprv pomocou dlhšieho vstupného rozhovoru, po ktorom nasledujú pravidelné kontroly, alebo urgentné hovory s tímom. V tomto kontexte označujeme pojmom „zdravotníci“ tých, ktorí majú podiel na zodpovednosti za zdravie osoby.

Po dôkladnom rozhovore medzi štyrmi účastníkmi sa vytvorí zdravotná karta, ktorá slúži ako rozvíjajúca sa anamnéza, ktorá putuje spolu s človekom uchádzajúcim sa o starostlivosť. Prostredníctvom dlhodobej podpory a povedomia o individuálnych a spoločenských vzťahoch tím nadväzuje kontakt v rámci miestnych možností, reprodukuje zdravotné konzultačné a buduje solidaritu prostredníctvom procesov vzájomného vystavovania sa. Tým, že sa pojem „zdravotník“ stane inkluzívnejším, uznávame rôzne formy neplatenej starostlivosti, ktoré už sú uchádzačovi o starostlivosť ponúkané, a ktoré sa v komunitách vyskytujú.

Veríme, že validácia a podpora tejto formy zdravotnej starostlivosti je základom našej spoločnej budúcnosti: prostredníctvom týchto terapeutických a podporných väzieb objavujeme podnety na vzájomnú investíciu jeden do druhého, a do nášho prostredia, a nie do mnohých štátnych autoritatívnych režimov.

Tento dokument môžete vnímať ako praktickú príručku. Opíšeme v ňom spôsoby ako založiť vlastnú opornú skupinu a opíšeme aj funkcie takejto skupiny. Príručka obsahuje aj informácie o tom, ako bol model zodpovednosti praktikovaný doteraz združením PMS, kritéria na nastavenie zodpovednosti v rámci skupiny, vzor vstupného formuláru, ktorý môžete používať, tipy ako bezpečne zaobchádzať s osobnými údajmi, a ako sledovať dianie v podpornej skupine, a návod ako vytvoriť dlhodobé spojenia k iným zdrojom.

Príručka je iba náčrt, je otvorená vývoju a prepracovaniam. V PMS veríme, že zodpovednosť v rámci komunitnej zdravotnej starostlivosti môže mať mnoho foriem a mnoho súčastí. Radi by sme videli, aké výsledky a experimenty s príručkou vznikli, ale ešte viac nás zaujíma ako sa tento model uplatňuje v rôznych komunitách. Keďže sa tento komplexný prístup založený na komunite týkajúci sa zdravia a starostlivosti rozširuje, model aktualizujeme, a tiež pridávame ďalšie procesy tvorby zodpovednosti. Potešilo by nás, ak by skupiny používanie modelu zdieľali, a v budúcnosti nám poskytovali aktuálne informácie a spätnú väzbu.

.

.

.

Ako v rámci skupiny vybudovať zodpovednosť?

Zodpovednosť v rámci zdravia prináša rôzne aspekty, ktoré nie sme zvyknutí vyjadrovať alebo pri nich dospieť ku konsenzu. Môže ísť o pochopenie našich potrieb a želaní, vytvorenie priestoru, kde môžeme počúvať a diskutovať o potrebách a želaniach iných, a tiež vyjadriť naše limity a očakávania. Odporúčame najprv navrhnúť rozsah a zámery skupinového procesu a zabezpečiť informovaný súhlas všetkých zúčastnených. V nižšie uvedenom formulári uvádzame „predbežné pokyny“ na vytvorenie základných dohôd, ktoré môžete použiť alebo prispôsobiť potrebám konkrétneho tímu.

Keď odsúhlasíte zámery, je vhodné vyjasniť a dohodnúť si jednotlivé prvky procesu. Navrhujeme vytvoriť inštrukcie alebo zoznam vecí, ktoré si počas ťažkých chvíľ v rámci skupiny pripomeniete. Často budete musieť konať mimo určeného scenáru a prevziať zodpovednosť za život do vlastných rúk, taká je totiž v povaha autonómnej organizácie. Keďže ide o zdravie, bude to veľmi náročné, a práve preto je vhodné mať inštrukcie vždy poruke. Tu sú niektoré, ktoré sa nám páčia, a ktoré my sami používame (inšpirované aorta.coop):

  • Nikto nevie všetko. Spolu vieme veľa.
  • Oceňujte zvedavosť.
  • Uprednostňujte dobro skupiny a ľudí v nej.
  • Zoberte na vedomie rozdiel medzi zámerom a účinkom.
  • Snažte sa napredovať, teda prevezmite rolu rečníka, ak ste často v role počúvajúceho, alebo naopak rolu počúvajúceho, ak ste často v role rečníka.
  • Myslite na čas.
  • Berte ohľad na dôvernosť informácií, niektoré veci by ste nemali vynášať mimo stretnutia.
  • Nie vždy je možné sa vyjadriť jasne.

Keď sme zodpovední k ostatným, získavame moc mimo nás samých, ktorej sa môžeme zodpovedať. Starostlivosť o seba nemôže liečiť choroby spoločnosti, avšak môže ich liečiť vytváranie blízkych vzťahov zameraných na uzdravovanie. Aby sme zveľaďovali zdravie a prosperitu nás, a ľudí nám blízkych, navrhujeme oboznámiť sa s nástrojmi na budovanie konsenzu a antiopresívnej komunikácie.

V špecifickom kontexte tohto procesu je dôležité, aby členovia vyplnili vstupný dotazník vtedy, keď majú dostatok času a energie. Navrhujeme, aby všetci v skupine zobrali na vedomie, že informácie zhromaždené v prvotnom prijímacom pohovore sa môžu v priebehu času meniť a aby týmto zmenám vyhradili priestor.

Osoba uchádzajúca sa o starostlivosť bude mať možnosť vybrať si, či chce odpovedať na otázku alebo nie, a môže požadovať, aby boli citlivé alebo špeciálne informácie bez akéhokoľvek odsudzovania poskytnuté pre ňu prijateľnejším spôsobom (napríklad iba jednej osobe v skupine).

Ako nadväzovať spojenie so zdravotníckymi subjektmi?

Nadväzovanie spojenia s inými subjektmi by ste mali začať tým, že sa bližšie prizriete na svoju vlastnú komunitu. Kto vám poskytuje starostlivosť? Ako taká starostlivosť vyzerá? Aké sú ich možnosti? Komu poskytujete starostlivosť vy? Prečo? Viete vymenovať vo vašom sociálnom okruhu päť osôb, ktoré sú lekármi, ošetrovateľmi, poskytovateľmi starostlivosti, bylinkármi alebo fyzioterapeuti? Ak áno, myslíte si, že sú títo ľudia ochotní byť súčasťou skupiny poskytujúcej komunitnú starostlivosť, v rámci ktorej si osoby vzájomne poskytujú podporu vo svojich zdravotných potrebách? Inými slovami, sú títo ľudia pripravení prispievať do komunity na rozdiel od platených profesionálov?

Ideálne by sme mohli nájsť takéto subjekty kdekoľvek, a mohli by tak učiniť aj všetci ľudia, ktorí cestujú, pracujú alebo hľadajú útočisko. To však ešte nie je reálne, pretože zariadenia a dostupné materiálne zdroje sú na rôznych miestach obmedzené, ale práve preto je často také nepredstaviteľné pomáhať iným, keď nám samým často nie je dobre. Tento model a príručku sme vytvorili, aby sme pomohli prekonať krízu starostlivosti o seba a jej obmedzenia.

PMS vytvára informačnú sieť subjektov, identifikuje kliniky, lekárov a priestory, ktoré poskytujú útočisko, všade, kde sa nachádzajú, alebo kde sú potrebné. Začali sme mapovaním zdrojov na územiach, ktoré poznáme, a vyzývame všetkých, aby k mapovaniu prispievali tým, že budú zdieľať informácie o subjektoch vo vlastných komunitách a susedstve. Vytvárajte si vlastné mapy subjektov a zoznamy potrieb. Určite si zodpovednosti na základe záujmov a zručností. Takto rastie autonómia, a tak chceme žiť a prosperovať.

V každodennom živote…

Kto a ako vám poskytuje emocionálnu oporu? _____________________________

Komu zavoláte, ak sa necítite dobre? ____________________________________

Kto z vášho okolia volá vám, ak sa necíti dobre? ___________________________

Ako sa o starostlivosti zhovárate s najbližšími osobami? _____________________

Poznajú vaši priatelia alebo rodina …?

Doktora? ____________________________

Fyzioterapeuta?_______________________

Bylinkára alebo liečiteľa?________________

Ošetrovateľa/asistenta/poskytovateľa starostlivosti pre ľudí so špeciálnymi potrebami alebo pre starších? _________________________

Niekoho, kto má skúsenosti s pomocou jednotlivcom so závislosťou alebo emocionálnou traumou? ____________________________

Ako pokračovať po vstupnom rozhovore?

Po vstupnom rozhovore je pre zlepšenie zdravotného stavu osoby uchádzajúcej sa o starostlivosť dôležité neprerušiť kontakt a podstupovať pravidelnú kontrolu. Navrhujeme používať rôzne spôsoby komunikácie na kontroly, v núdzových prípadoch, urgentných otázkach, dlhodobých obavách a na plánovanie stretnutí. V urgentných prípadoch je vhodné mať systém poverených núdzových kontaktov. Je možné ho usporiadať akýmkoľvek spôsobom, vhodným pre konkrétnu skupinu, napríklad podľa druhu problému (určitý zdravotník na určitý zdravotný problém) alebo podľa času (určitý zdravotníci dostupný v určených časoch).

Navrhujeme tiež prediskutovať zriadenie komunikačnej platformy pre akútne a chronické prípady*. Na plánovanie stretnutí, menej naliehavých záležitostí alebo príležitostných konverzácií odporúčame používať e-mail, v urgentných prípadoch alebo v núdzových stavoch je vhodné vytvoriť komunikačnú sieť v chatovom formáte (napríklad vytvoriť skupinový chat v aplikácií Signal), ktorý majú členovia tímu pripojený na svoje zariadenia, takže v najlepšom prípade im všetkým bude správa doručená ihneď. Vhodným riešením na rýchlu komunikáciu v núdzových prípadoch je aj zavedenie metódy telefónostromu (každá osoba zavolá a posunie informácie ďalšej osobe, podľa určenej schémy), ak je to v rámci skupiny možné.

*príklady akútnych prípadov: zlomená kosť alebo vážne poranenie, psychotická epizóda, hrozba fyzického násilia, hrozba straty príbytku, atď.

*príklady chronických eventualít: zhoršenie chronického stavu, dlhodobá psychická choroba, závislosť na návykových látkach, útlak na základe identity, problémy so zákonom, atď.

Preklad: Zuzana Hrivňáková

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: